Regulamin wystawy interaktywnej Eksperymentarium

Postanowienia ogólne

 1. Eksperymentarium jest to nazwa skrócona wystawy interaktywnej pn. „Chojnice – Człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji”, która usytuowana jest w budynku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 30b, 89-600 Chojnice.
 2. Podmiotem zarządzającym Eksperymentarium jest Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, zwanym dalej: CEW.
 3. Eksperymentarium jest otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00. CEW zastrzega sobie prawo do zmian dni i godzin otwarcia wystawy.
 4. Grupy zorganizowane oraz wynajem wystawy Eksperymentarium może odbywać się poza godzinami otwarcia wystawy po uzgodnieniu terminu z obsługą Eksperymentarium.
 5. Eksperymentarium może być także otwarte w innych dniach i godzinach przy okazji przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i dni otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej: www.eksperymentariumchojnice.pl.
 7. Wejście na wystawę jest odpłatne.
 8. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą przebywać na terenie wystaw wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Jedna osoba dorosła może opiekować się grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. Obsługa wystawy może odmówić wpuszczenia dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, pozbawionych wymaganej opieki.
 9. Do budynku Eksperymentarium nie wolno wprowadzać zwierząt. Zwierzęta powinny zostać przed budynkiem pod nadzorem osoby dorosłej. Zakaz nie dotyczy psów przewodników i psów asystujących.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren budynku Eksperymentarium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
 11. Na terenie budynku Eksperymentarium obowiązuje zakaz palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych i używania środków odurzających (w tym alkoholu). Obsługa Eksperymentarium może odmówić wpuszczenia na teren obiektu osoby, w stosunku do której zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Na terenie Eksperymentarium zabrania się prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody CEW.
 13. Spożywanie posiłków i napojów w budynku Eksperymentarium jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, po uzgodnieniu z obsługą Eksperymentarium.
 14. Teren Eksperymentarium objęty jest systemem monitoringu wizualnego oraz ochroną fizyczną.
 15. Obraz z kamer rejestrowany jest cyfrowo. Zapis z monitoringu może być wykorzystywany wyłącznie w celu ustalenia sprawców uszkodzeń wystaw, dewastacji budynku lub innych czynów zabronionych.
 16. Firma realizująca zadania ochrony Eksperymentarium upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Eksperymentarium oraz egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Po usłyszeniu sygnału alarmowego zwiedzający winni podporządkować się poleceniom obsługi Eksperymentarium w celu sprawnego przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji budynku.

 

Bilety oraz wynajem wystawy

 1. Wstęp na wystawę jest odpłatny.
 2. Sprzedaż biletów na wystawę odbywa się w recepcji Eksperymentarium, zlokalizowanej w budynku przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 30b.
 3. Rodzaje biletów i cennik biletów dostępny jest w recepcji Eksperymentarium oraz na stronie internetowej: www.eksperymentariumchojnice.pl.
 4. Dopuszcza się wynajem powierzchni wystawy interaktywnej Eksperymentarium na zasadach określonych każdorazowo w Uchwale Zarządu Powiatu Chojnickiego. Informacja o możliwości wynajmu Eksperymentarium jest dostępna w recepcji Eksperymentarium oraz na stronie internetowej:www.eksperymentariumchojnice.pl.
 5. Sprzedaż biletów lub wynajem wystawy jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 6. Recepcja przyjmuje płatność wyłącznie w gotówce. Dopuszcza się formę przelewową za przedpłatą po uzgodnieniu z obsługą Eksperymentarium. Na życzenie kupującego wystawiane są faktury VAT.
 7. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania na czas przebywania na wystawie paragonu lub faktury, stanowiących dowód zakupu biletu do Eksperymentarium.
 8. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na wystawie jest ściśle limitowana. Jednorazowo na wystawie może przebywać maksymalnie 25 osób.
 9. Liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie w pracowni Eksperymentarium jest limitowana w zależności od wieku uczestników i tematyki zajęć odbywających się w pracowni. Liczbę osób określa każdorazowo obsługa Eksperymentarium.
 10. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy do udziału w zajęciach w pracowni Eksperymentarium chętna jest większa liczba osób, niż dopuszczalna, obsługa Eksperymentarium może podjąć decyzję o przeniesieniu zajęć do innych pomieszczeń Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach.
 11. Obsługa Eksperymentarium może czasowo wstrzymać sprzedaż biletów oraz wejście na wystawę osób, które już posiadają bilet, jeżeli liczba osób aktualnie znajdujących się na terenie wystawy osiągnęła dopuszczalny limit. Osoby oczekujące na wejście powinny pozostawać poza budynkiem lub, w uzasadnionych przypadkach za zgodą obsługi, w strefie wejściowej. Osoby przebywające w strefie wejściowej nie mogą przeszkadzać w pracy obsługi oraz stanowić utrudnienia dla prawidłowego funkcjonowania Eksperymentarium.
 12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu nie ma możliwości wydania nowego.
 13. Obsługa Eksperymentarium przyjmuje rezerwacje na wizytę w Eksperymentarium.
 14. Obowiązek dokonania rezerwacji dotyczy wstępu na wystawę grup zorganizowanych, wstępu do pracowni Eksperymentarium oraz terminów najmu pomieszczeń wystawy w celu organizacji urodzin oraz innych, określonych przez Eksperymentarium, atrakcji, zgodnie z aktualną ofertą.
 15. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 16. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem tel. 739 007 599, lub drogą elektronicznąna adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 17. Pracownik obsługi Eksperymentarium każdorazowo potwierdza rezerwację na adres e-mail, ustnie lub telefonicznie. Rezerwacja bez potwierdzenia jest nieważna.
 18. Podczas rezerwacji należy podać liczbę osób, imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji oraz adres e-mail, na który mają zostać przesłane potwierdzenie rezerwacji i inne informacje dotyczące wizyty w Eksperymentarium.
 19. Rezerwacja określa datę i godzinę wizyty w Eksperymentarium oraz wybraną ofertę.
 20. Wynajem pomieszczeń wystawy interaktywnej „Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze oraz eksperyment z koegzystencji” może być realizowany wyłącznie na cele o charakterze niekomercyjnym, w szczególności związane z edukacją, urządzaniem urodzin i innych przedsięwzięć, których uczestnikami są dzieci w wieku do 15 lat.
 21. Za bezpieczeństwo uczestników organizowanej imprezy bez obsługi odpowiada najemca.
 22. Za uszkodzenie stanowisk, wynikłe z winy najemcy lub uczestników organizowanego przez najemcę przedsięwzięcia, najemca ponosi pełną odpowiedzialność
 23. Wyłączenie uszkodzonych stanowisk z eksploatacji nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za wynajem.
 24. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania wynajmowanej powierzchni osobom trzecim.
 25. Rezerwacja Eksperymentarium na wynajem jest równoznaczna z akceptacją przez najemcę wysokości opłat oraz „Regulaminu wystawy interaktywnej Eksperymentarium”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.eksperymentariumchojnice.pl..
 26. Dopuszcza się wnoszenie na wystawę dodatkowego wyposażenia, napojów i jedzenia, organizacji we własnym zakresie cateringu i obsługi przedsięwzięcia wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody dyrektora Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach.

 

Zwiedzanie

 1. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 2. Wózki dziecięce należy pozostawić w miejscu wskazanym przez obsługę Eksperymentarium.
 3. Rzeczy wartościowe zwiedzający mogą pozostawić w zamkniętych szafkach w szatni.
 4. W przypadku zgubienia klucza do szatni, zwiedzający może odebrać swoje rzeczy po udowodnieniu, że stanowią one jego własność. Zwiedzający ponosi koszt wymiany zamka do szafki.
 5. Obsługa Eksperymentarium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Eksperymentarium.
 6. Zwiedzanie wystawy odbywa się samodzielnie lub z przewodnikiem po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Dodatkowych wyjaśnień merytorycznych udziela obsługa Eksperymentarium.
 7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Eksperymentarium.
 8. Zwiedzający zobowiązani są do zachowania porządku w czasie przebywania na terenie Eksperymentarium.
 9. Stanowiska na wystawie należy obsługiwać zgodnie z instrukcją zawartą w opisie stanowiska lub przekazaną ustnie przez obsługę Eksperymentarium.
 10. W przypadku korzystania ze stanowiska niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu ponosi użytkownik lub jego opiekun.
 11. Zabrania się korzystania ze stanowisk wyłączonych z eksploatacji (na stanowiskach wyłączonych z eksploatacji znajduje się stosowna informacja).
 12. Zaleca się ostrożność podczas korzystania ze stanowisk, w szczególności w kontakcie z elementami eksponatów posiadającymi ostre krawędzie lub duże gabaryty (masę).
 13. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie stanowisk należy zgłaszać obsłudze Eksperymentarium. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw stanowisk.
 14. Za uszkodzenie stanowiska, wynikłe z winy zwiedzającego, ponosi on odpowiedzialność materialną. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa obsługa Eksperymentarium, na podstawie kosztu przywrócenia stanowiska do pełnej sprawności. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 15. Wyłączenie uszkodzonych stanowisk z eksploatacji nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.
 16. Zabrania się samowolnego włączania lub wyłączania oświetlenia na terenie budynku Eksperymentarium oraz wstępu do pomieszczeń technicznych.
 17. Fotografowanie i filmowanie wystaw jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych zwiedzającego. Wykorzystanie fotografii lub filmu do innych celów (np. reklamy, publikacji) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Eksperymentarium.
 18. Zabrania się filmowania i rejestracji dźwięku podczas zajęć edukacyjnych.

 

Grupy zorganizowane

 1. Do korzystania z biletu grupowego, uprawnieni są członkowie zorganizowanych grup liczących powyżej 10 osób i nie więcej niż 25 osób, w tym jednego opiekuna. Na każde 10 osób w grupie jeden opiekun może wejść bezpłatnie. W cenie biletu grupowego wliczony jest przewodnik po wystawie.
 2. Grupy złożone z osób małoletnich powinny posiadać opiekunów (nie mniej niż 1 opiekun na każde 10 osób), którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo i zachowanie. Opiekunowie wspomagają oraz aktywnie współpracują z animatorami i osobami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (z tych powodów opiekunowie są zwolnieni z obowiązku zakupu biletu).
 3. Grupy zorganizowane powinny przybyć do Eksperymentarium 15 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
 4. Nadzór nad zachowaniem małoletnich członków grupy sprawują opiekunowie grupy.
 5. Grupy zorganizowane wchodzą na wystawy pod opieką przewodnika po wystawie. Przewodnik ustala kolejność zwiedzania poszczególnych pomieszczeń ekspozycyjnych. Członkowie grupy zorganizowanej nie mogą samowolnie przechodzić do innych pomieszczeń ekspozycyjnych.

 

Bilety rodzinne

 1. Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnione są 2 osoby dorosłe kupujące bilety dla siebie oraz dla co najmniej 3 swoich dzieci lub wychowanków, w tym w szczególności posiadacze Karty Dużej Rodziny.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Wejście na teren Eksperymentarium oznacza akceptację oraz podporządkowanie się zapisom niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez zakup biletu pełnoletni zwiedzający, rodzice oraz prawni opiekunowie osób nieletnich zwiedzających wystawę, a także biorący udział w zajęciach edukacyjnych w Eksperymentarium wyrażają zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku swojego i wizerunku dziecka pozostającego pod ich opieką w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Eksperymentarium.
 4. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku osób pozostających pod ich opieką są zobowiązane do złożenia odpowiedniego oświadczenia w tej kwestii w recepcji Eksperymentarium.
 5. CEW nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zwiedzających, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do uwag i zaleceń obsługi Eksperymentarium mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie wystawy.
 7. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

   pobierz regulamin

O nas

„Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” to unikalna wystawa, która powstała w 2015 roku ...

Czytaj więcej

Szybki kontakt

  Email nie wyslany   Email wyslany
Top
Strona używa plików cookies aby usprawnić działanie. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją cisteczek. More details…